Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

«3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης που εκκρεμούν ενώπιόν τους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»Η μέσα σε «» φερόμενη ως παρ. 3 προστέθηκε στο τέλος του άρθρ. 4 με την παρ. 2 άρθρ. 7 Νομ. 4325/11-11 Μαΐου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), Τομ. 36, Κεφ. Ε, Θέμα α, σελ. 372,14, αριθ. 42.