Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 4 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

: http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/ΝΟΜΟΣ/3242/2004/article_6/paragraph_1

Άρθρ.4.- «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ' αυτήν.»Η παρ. 1 που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 άρθρ. 11 Νομ. 3230/11-11 Φεβρ. 2004 (ΦΕΚ Α΄ 44), κατωτ. αριθ. 118στ, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 6 Νομ. 3242/24-24 Μαΐου 2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), ανωτ. Θέμα α, σελ. 84,363, αριθ. 103.Για τον καθορισμό διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.), του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ.ΕΘ.Ο.) εκδόθηκε η με αριθ. 1097636/1212/0006Δ/3-10 Δεκ. 2004 (ΦΕΚ Β΄ 1839) Απ. Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α., Yπ. Οικονομίας και Οικονομικών, κατωτ. αριθ. 118ι.Για τον καθορισμό διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδόθηκε η με αριθ. 2/67911/0004/3-14 Δεκ. 2004 (ΦΕΚ Β΄ 1854) Απ. Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α., Yπ. Οικονομίας και Οικονομικών, κατωτ. αριθ. 118ια, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με αριθ. 2/49018/0004/20-20 Μαΐου 2013 (ΦΕΚ Β΄ 1224) Απ. Υπ. Οικον., Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρ. Διακυβ.Για την αναστολή των προθεσμιών τελικής διεκπεραίωσης του αιτήματος του πολίτη, όπως αυτή καθορίζεται στην άνω παρ. 1 άρθρ. 6 Νομ. 3242/2004, στην περίπτωση απώλειας φακέλου με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, βλ. την παρ. 2 άρθρ. 8 του Π.Δ. 114/23-30 Ιουν. 2005 (ΦΕΚ Α΄ 165), κατωτ. αριθ. 119ε.