Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 33Καταργούμενες διατάξεις

2.α.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφ. της παρ. 8 άρθρ. 5 Νομ. 1943/1991, ανωτ. αριθ. 77).β.(Αντικαθίσταται η παρ. 13 άρθρ. 5 Νομ. 1943/1991, ανωτ. αριθ. 77).γ. Το άρθρο 9 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), καταργείται.Έναρξη ισχύοςΆρθρο τρίτο.- Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» Αθήνα 31/10/2015