Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 3Αιτήσεις προς τη Διοίκηση

: http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/ΝΟΜΟΣ/3242/2004/article_5/paragraph_2

«6.α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα με την αίτησή του, τα αναζητεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυτεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.β. Για το σκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του. γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, λόγω μεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη αναζήτηση. δ. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται επί αιτημάτων φυσικών και νομικών προσώπων.» Η παρ. 6 όπως είχε προστεθεί με την παρ. 2 άρθρ. 5 Νομ. 3242/24-24 Μαΐου 2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), ανωτ. Θέμα α, σελ. 84,363, αριθ. 103 και τροποποιηθεί από την παρ. 5 άρθρ. 16 Νομ. 3448/15-15 Μαρτ. 2006 (ΦΕΚ Α΄ 57), κατωτ. αριθ. 120β και την παρ. 9 άρθρ. 30 Νομ. 3731/19-23 Δεκ. 2008 (ΦΕΚ Α΄ 263), Τομ. 3, Κεφ. Α, Θέμα α, σελ. 52,50115, αριθ. 150, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 12 Νομ. 4325/11-11 Μαΐου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), Τομ. 36, Κεφ. Ε, Θέμα α, σελ. 372,14, αριθ. 42. Βλ. και την παρ. 2 του ιδίου άρθρ. 12 Νομ. 4325/2015 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων υπηρεσιών του Δημοσίου. Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι : «Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εκτός από τις εξουσιοδοτικές, έχουν πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος»