Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 27Αναφορά

Άρθρ.27.-Αν δεν είναι δυνατή η άσκηση, σύμφωνα με τα άρθρ. 24-26, διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας διοικητικής αρχής, μπορεί, με αίτησή του προς την αρχή αυτή, να ζητήσει την επανόρθωση ή την ανατροπή της βλάβης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, και στην περίπτωση αυτή, όσα ορίζονται στις παρ. 1-3 του άρθρ. 4.Για την παροχή προστασίας κατά τα ανωτέρω άρθρα 24 έως και 27 σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο διοικητικής δράσης, βλ. παρ. 1 άρθρ. 13 Νομ. 3304/26-27 Ιαν. 2005 (ΦΕΚ Α' 16), Κεφ. Γ΄, Θέμα δ΄, αριθ. 53, σελ. 48,296.