Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 23Κατάρτιση

Άρθρ.23.-Η διοικητική σύμβαση, που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση, καταρτίζεται από και με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της πράξης με την οποία τελειούται ο διαγωνισμός ή της πράξης ανάθεσης, αντιστοίχως, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά.Κωδικοποιήθηκε από το άρθρ. 30 Νομ. 3669/12-18 Ιουν. 2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), Τομ. 23, Κεφ. Β, Θέμα α, σελ. 130,63094, αριθ. 114.