Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 15Αποφάσεις

5.Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.