Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 14 Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

6.Μέλη συλλογικού οργάνου, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.Για τη μη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 για τα συλλογικά όργανα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., βλ. την παρ. 41 άρθρ. 14 Νομ. 2817/14-14 Μαρτ. 2000 (ΦΕΚ Α΄ 78), Τόμος 32Α, Κεφ. Γ, Θέμα λ, σελ. 298,10, αριθ. 25.