Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 14 Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

«13. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατό να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.»Η παρ. 13 προστέθηκε με την παρ. 7 άρθρ. 6 Νομ. 3242/24-24 Μαΐου 2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), ανωτ. Θέμα α, σελ. 84,363, αριθ. 103.Για την συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη εκδόθηκε η με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-21 Απρ. 2005 (ΦΕΚ Β΄ 539) Απ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας και Οικονομικών, κατωτ. αριθ. 119ζ, σελ. 16,31062,.