Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 11 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων

Άρθρ.11.-1.Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, "ή τα Κ.Ε.Π." βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρ. 3.Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 16 Νομ. 3345/16-16 Ιουν. 2005 (ΦΕΚ Α΄ 138), Τομ. 3, Κεφ. Α, Θέμα αα, σελ. 52,67102, αριθ. 67.«Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.»Το μέσα σε «» τελευταίο εδάφ. προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρ. 16 Νομ. 3345/16-16 Ιουν. 2005 (ΦΕΚ Α΄ 138), Τομ. 3, Κεφ. Α, Θέμα αα, σελ. 52,67102, αριθ. 67.