Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: Άρθρο 11 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ