Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Άρθρ.1.«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.» «Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»Το μέσα σε «» δεύτερο εδάφιο, όπως το άρθρ. 1 είχε αντικατασταθεί ως άνω από την παρ. 1 άρθρ. 1 Νομ. 4250/26-26 Μαρτ. 2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 – Διόρθ. σφλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 111/7/5/2014), κατωτ. αριθ. 135, προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρ. 7 Νομ. 4325/11-11 Μαΐου 2015 (ΦΕΚ Α΄ 47), Τομ. 36, Κεφ. Ε, Θέμα α, σελ. 372,14, αριθ. 42 .