Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

: EN | GR | IT

Raw data: RDF/XML | Turtle


Changes over time

: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

: 31/10/2015

: http://www.et.gr/

: ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ