Ontologies Classes Object Properties Data Properties Annotation Properties Individuals Datatypes Clouds

Individual: 'Post, telecommunications'

Types (1)

'preferred label'

 • "Commercial law" @en
 • "Εμπορική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Commercial_law"

rdfs:label

 • "Commercial law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Anonymous companies, limited liability companies, stock markets, banks" @en
 • "Ανώνυμες εταιρείες - επε - χρηματιστήρια - τράπεζες" @el

dc:identifier

 • "Anonymous_companies_-_limited_liability_companies_-_stock_markets_-_banks"

rdfs:label

 • "Anonymous companies, limited liability companies, stock markets, banks" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Indirect taxation" @en
 • "Έμμεση φορολογία" @el

dc:identifier

 • "Indirect_taxation"

rdfs:label

 • "Indirect taxation" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Legal entities of public law, pension funds" @en
 • "Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - ασφαλιστικά ταμεία" @el

dc:identifier

 • "Legal_entities_of_public_law_-_pension_funds"

rdfs:label

 • "Legal entities of public law, pension funds" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Customs law" @en
 • "Τελωνιακή νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Customs_law"

rdfs:label

 • "Customs law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Civil procedure" @en
 • "Πολιτική δικονομία" @el

dc:identifier

 • "Civil_procedure"

rdfs:label

 • "Civil procedure" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Marketplace law" @en
 • "Αγορανομική νομοθεσία" @el

dc:identifier

 • "Marketplace_law"

rdfs:label

 • "Marketplace law" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Science and arts, universities, antiquities" @en
 • "Επιστήμες και τέχνες - Α.Ε.Ι. - αρχαιότητες" @el

dc:identifier

 • "Science_and_arts_-_universities_-_antiquities"

rdfs:label

 • "Science and arts, universities, antiquities" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/part_{part_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Social welfare" @en
 • "Κοινωνική πρόνοια" @el

dc:identifier

 • "Social_welfare"

rdfs:label

 • "Social welfare" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Financial management, environment" @en
 • "Οικονομική διοίκηση - περιβάλλον" @el

dc:identifier

 • "Financial_management_-_environment"

rdfs:label

 • "Financial management, environment" @en

'is in scheme'

uri_schema

 • "http://openlaw.e-themis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/chapter_{chapter_number}"(xsd:string)

'preferred label'

 • "Currency, public property" @en
 • "Νόμισμα - περιουσία δημοσίου" @el

dc:identifier

 • "Currency_-_public_property"

rdfs:label

 • "Currency, public property" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Merchant shipping" @en
 • "Εμπορική ναυτηλία" @el

dc:identifier

 • "Merchant_shipping"

rdfs:label

 • "Merchant shipping" @en

'is in scheme'

'preferred label'

 • "Post, telecommunications" @en
 • "Ταχυδρομεία - τηλεπικοινωνίες" @el

dc:identifier

 • "Post_-_telecommunications"

rdfs:label

 • "Post, telecommunications" @en

'is in scheme'